Јавите нам! Желите нешто лепо и добро са свима да поделите?

Од Перовскита до TW Ере и система са нултом емисијом угљеника

Минхен: У периоду од 7-11. Септембра биће одржана 37. online конференција EU PVSEC (37th European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition) која је уједно и највећа међународна конференција из тематике соларне енергије.  Пленарне сесије  комбинују  презентације и упечатљиве вести за целокупну соларну заједницу:eugene-zaycev-0bvbtxuh2ta-unsplash-slika-2

•    ЕУ ПВСЕЦ реструктурира своје пленарне седнице

• Презентације и вести „Иновације у соларним технологијама“, „Иновације за соларној индустрију и развој“ и„Солар у енергетском систему“

Три пленарна догађања на 37. европској конференцији и изложби фотонапонске соларне енергије пружиће тренутне спознаје о соларним технологијама и апликацијама и улози солара у будућим енергетским системима. Да би привукли научнике и представнике индустрије из целог сектора солара, организатори су груписали  презентације и вести врхунских стручњака у пленарне сесије, уместо да организују сваку тему конференције на сопственом пленарном скупу. 

Пленарни висококвалитетни, уживо и интерактивни онлине догађај за глобалну соларну заједницу су разврстани под називом „Иновације у соларним технологијама“, „Иновације за соларну индустрију и развој“ и „Солар у енергетском систему“. „Са овом структуром прелазимо из традиционалних сесија материјали за уређаје, компоненте и системи и њихово размештање у корист данашњих покретача солара: Истраживање & Иновације, Предузећа и Индустрија и трансформација у енергетске системе без угљеника“, објашњава др. Хеинз Оссенбринк, члан Извршног одбора конференције.

У потрази за најбољом соларном ћелијомsimon-harmer-ivsabcbmcqk-unsplash-vest-1

Фокус прве пленарне сесије у понедељак, укључиће презентације о перовскитним фотонапонским ћелијама. Након уведне презентације о производњи, избору материјала, радном веку и перформансама, презентација „Трка за најбољом силицијумском доњом ћелијом: Процена ефикасности и трошкова Перовскит-Силицијум тандем соларних ћелија“ ће илустровати тренутне покушаје коришћења Перовскитних материјала као горњи слој на кристалним силицијумским соларним ћелијама. Предавач Кристоф Месмер из Франхофер Института за соларне енергетске системе ће процијенити различите начине комбиновања ових материјала и оптимизивати их за ниске трошкове уз високу ефикасност. 

Такође, Месмер је финалиста такмичења за студентску награду. „Желели смо да дамо сигнал за наше млађе научнике и да их препознамо као покретаче истраживања соларне енергије. Месмер је први студент који је позван да говори на једном од наших познатих пленарних сесија “, објашњава др Роберт Кени, председавајући техничког програма ЕУ ПВСЕЦ.

Спремни за тржиште

Пленарно заседање„ Иновације за соларну индустрију и развој“ у среду ће, с друге стране покрити све што је спремно да изађе из врата лабораторија и да привуче инвеститоре, корпоративно финансирање и старт-уп предузећа. Презентација „Захтеви Париског климатског споразум у наредних 10 година о инвестирању, техничком плану и ширењу производње солара“, ће на пример, описати изазове и решења у глобалним сценаријима развоја који омогућавају испуњење Париског споразума. Према ауторима који долазе од светског водећег произвођача модула Трина Солар Енерџи, соларни индустријски капацитети би морали да расту најмање 20% годишње до 2030. године да би се достигла производња од 1 TW солара годишње.

Достизање TW Ереred-zeppelin-uvge-o757-g-unsplash-slika-3

Одрживост велихих соларних система ће бити представљено у Петак кроз сесију “Солар у енергетском систему “, Кроз презентацију аутора Гарвин Хеат-а из Националне лабораторије за обновљиве изворе енергије (НРЕЛ) учесници ће чути како се одрживо управља огромним ресурсима и материјалним токовима. Према аутору, потпуно циркуларни модел производње, развој(употреба) и рециклирање ће бити потребно за производњу 100 модула у секунди и достизање циља од 1 TW годишње.

Даљње презентације у овој сесији покривају „Дизајн солара за прву генерацију соларних електричних возила“ , „Складиштење код стамбених енергетских система“ и „Иновативни концепти самопотрошње и аграгациони концепти за соларне професионалне купце“, док је Рогер Нордман из Свиссолара уверен да „само соларна енергија може испоручити довољно снаге за декарбонизацију“. „Сигурно ћемо бити имуни на све недоумице у будућност соларне енергије а кући ћемо понети нови преко потребни ентузијазам“, додаје Др.Осенбринк.

Осим три пленарна заседања, учесници могу одслушати стотине усмених и визуелних презентација које се емитују уживо преко интернета као и погледати виртуелне штандове излагача. Карте у препродаји се могу резервисати до 31. јула. За интеракцију у реалном времену, између излагача и учесника, организатор се потрудио да обезбедио модуле за разговор/питања и двосмерну видео комуникацију.

Позадина ЕУ ПВСЕЦ

ЕУ ПВСЕЦ је највећа међународна конференција за фотонапонска истраживања, технологије и апликације и истовремено изложба соларне индустрије, на којој специјализована индустрија представља технологије, иновације и нове концепте у соларном сектору. Он окупља глобалну соларну заједницу која ће представити и разговарати о најновијим достигнућима у фотонапонској мрежи, умрежавати се и ширити посао.

Ова конферекција је светски позната платформа науке за науку и науку за индустрију, која се свеобухватно фокусирала на глобални соларни сектор.

Конференцијски научни програм је координиран Заједнички истраживачки центар Европске комисије (European Commission Joint Research Centre).

English version:

From Perovskites to the TeraWatt Era and a carbon-free energy system: EU PVSEC ́s plenary sessions combine overview presentations and striking news for the whole PV community

•EU PVSEC restructures its plenary sessions

•Overview presentations and news cover “Innovations in PV technologies”, “Innovations for PV industry and deployment” and “PV in the energy system”

The three plenary events of the 37thEuropean Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition will provide current insights on PV technologies and applications and the role of PV in the future energy system. To attract scientists and industry representatives from the whole PV sector, the organizers have grouped overview presentations and striking news of the top experts in three morning sessions, rather than reflecting each conference topic in its own plenary session.

The plenaries of the high-quality, live and interactive online-event for the global PV community are titled “Innovations in PV technologies”, “Innovations for PV industry and deployment” and “PV in the energy system”.“With this structure, we are moving from the traditional compartments of device materials, components and systems and deployment to favour today’s drivers for PV: Research & Innovation, Enterprises and Industry, and the change to a carbon-free energy system“, Dr. Heinz Ossenbrink, Member of the Executive Committee, explains.

Chasing the best solar cell

Highlights of the first plenary session on Monday include the presentations on perovskite photovoltaics. After a state of the art overview presentation about manufacturing, materials selection, lifetime and performance, the talk “The Race for the Best Silicon Bottom Cell: Efficiency and Cost Evaluation of Perovskite-Silicon Tandem Solar Cells”will illustrate the current attempts to use Perovskite materials as a top layer on crystalline silicon solar cells. The speaker Christoph Messmer from the Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems will assess different ways to combine these materials and to optimize them for low cost at high efficiency.

Messmer is the finalist for the student award competition. “We wanted to give a signal for our younger scientists and to recognize them for driving PV research forward. Messmer is the first student invited to speak in one of our renowned plenary sessions”, Dr. Robert Kenny, EU PVSEC Technical Programme Chair, explains.

Ready for the market

The plenary session “Innovations for PV industry and deployment” on Wednesday will, on the other hand, cover everything tha tis ready to get out of the lab door and is just about to attract investors, corporate financing and even start-ups. The presentation “Requirements of the Paris Climate Agreement for the Coming 10 Years on Investments, Technical Roadmap, and Expansion of PV Manufacturing” will, for example, describe the challenges and the solutions in global deployment scenario sallowing the fulfillment of the Paris agreement. According to the authors from the leading module manufacturer Trina Solar Energy, PV industrial capacities would have to grow at least 20% per year until 2030to reach a production of 1 Terawatt of PV per year.

Reaching the Tera Watt Era

Large-scale deployment will be covered in the Friday session “PV in the energy system”. In the talk “Sustainability of PV for the Tera Watt Era”, the author Garvin Heath from the National Renewable Energy Laboratory will explain how the tremendous resources and material flows can be sustainably managed. According to the author, a fully circular module production, deployment and recycling will be necessary to produce 100 modules per second and reach the aim of 1 Terawatt of PV per year.

Further presentations in this session cover “Designing PV for the First Generation of Solar Electric Vehicles”, “Storage for Residential Energy Systems” and “Innovative Self-Consumption and Aggregation Concepts for PV Prosumers”, while Roger Nordmann from Swissolar is convinced that “Only PV Can Deliver Enough Power to Decarbonize”. “For sure we will be vaccinated against any doubts on PV’s future and will take home new enthusiasm from this talk“,Dr.Ossenbrink adds.

Virtual showrooms

Besides the three plenary sessions, participants can look forward to hundreds of oral and visual presentations streamed via live feed and virtual showrooms of the exhibitors.Early bird tickets and show room scan be booked until July 31. For live interaction between exhibitors and attendees, the organizer provides chat/question boxes and a two way video chat.

Background EU PVSEC

The EU PVSEC is the largest international Conference for Photovoltaic research, technologies and applications and at the same time a PV Industry Exhibition, where specialized PV Industry presents technologies, innovations and new concepts in the upstream PV sector. It gathers the global PV community to present and discuss the latest developments in Photovoltaics, to network and to conduct business.

It is the world-renowned science-to-science and science-to-industry platform uniquely focused on the global PV Solar sector.

The conference scientific programme is coordinated by the European Commission Joint Research Centre.

Source: WIP GmbH & Co Planungs-KG